URU?ENA POMO? SOCIJALNO UGROŽENIM PORODICAMA RAMI? I MUHI?

Predstavnici Regionalnog odbora MDD „Merhamet“ Tuzla i Osnovnog odbora Kalesija obišli su porodicu Damira Rami?a u naselju ?ive, u mjesnoj zajednici Gornje Vukovije, koji žive u veoma lošim uslovima. Tom prilikom porodici Rami? je uru?en paket sa osnovnim životnim namirnicama. Rami?i nemaju nikakvih primanja, stanuju u trošnoj ku?i u kojoj su zidovi popucali, a objekat na nekoliko mjesta prokišnjava.

- Na sobi u kojoj boravimo nema vrata, pa je prostoriju skoro nemogu?e zagrijati, a ionako nam nedostaje ogrjev - požalio se bolesni i nezaposleni Damir Rami?.

Njegova supruga Mersida je invalid. K?erke Inela i Irmela, starosti 7 i 9 godina, poha?aju školu u obližnjim Maslama i dobre su u?enice.

Predstavnici „Merhameta“ su se uvjerili da ovoj porodici prakti?no nedostaje sve: hrana, odje?a, obu?a i ogrjev, a ponajviše adekvatan krov nad glavom.

Ina?e, „Merhamet“ na podru?je Kalesije svakodnevno iz Narodne kuhinje „Imaret“ u Tuzli doprema oko 100 toplih obroka  koji se dijele na punktovima u naseljima Jeginov Lug, Gornji Rainci i Memi?i. Zbog velike udaljenosti njihove ku?e od ovih mjesta i glavne saobra?ajnice, porodicu Damira Rami?a za sada nije mogu?e uklju?iti u ovaj program pomo?i, pa ?e im se u narednom periodu pomagati humanitarnim paketima.

Neophodna je i hitna popravka na njihovoj ku?i kako bi ovoj porodici stvorili minimalni uslovi za stanovanje.

Koordinator u Regionalnom odboru „Merhameta“ Tuzla Zijad Dardagan i projekt menadžer Muhamed Berbi? obišli su i porodicu Dževada Muhi?a koja živi u naselju Gornje Živinice te joj uru?ili paket sa osnovnim životnim namirinicama te nov?anu pomo?.

Me?u brojnim socijalno ugroženim porodicama koje žive u naselju Gornje Živinice, gdje je puno nezaposlenih mještana, Dževad Muhi? svoju suprugu i ?etvero male djece prehranjuje skupljaju?i ugalj po deponijama jalovine. Muhi?i žive u ku?i bez struje, kupatila i osnovnih uslova za život.

Uru?ena pomo? ?e dobro do?i Dževadu, njegovoj supruzi i djeci, ali ?e se za poboljšanje njihove socijalne situacije morati u?initi puno više, u što se moraju uklju?iti i zvani?ne institucije. Dževad Muhi? bi, kako kaže, bio najsretniji kada bi pronašao bilo kakav posao sa redovnim mjese?nim primanjima.

Na podru?ju op?ine Živinice se ne distribuiraju obroci iz Narodne kuhinje „Imaret“ u Tuzli, pa se u slu?ajevima poput porodice Muhi? mora intervenirati humanitarnim paketima. „Merhamet“ ?e ovu op?inu pokriti i projektom „Ku?na njega“ s ciljem pružanja pomo?i starijim i bolesnim Živini?anima.

 Shaq Mason Womens Jersey
Go to top