PODRŠKA JASMINA IMAMOVI?A, JUSUFA ?AVKUNOVI?A I SEADA DŽAFI?A

Gradona?elnik Tuzle Jasmin Imamovi? održao je radni sastanak sa delegacijom HO “Merhamet” MDD. Predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahi?, ?lan Upravnog odbora Timur Numi? i direktor Regionalnog odbora „Merhameta“ Tuzla upoznali su  gradona?elnika Imamovi?a sa dosadašnjim radom i budu?im aktivnostima ove humanitarne organizacije u Tuzli.

Tokom sastanka, razgovaralo se i o mogu?nostima proširenja saradnje, u smislu realizacije novih projekata koji mogu unaprijediti djelovanje „Merhameta“ i lokalne zajednice, a sve u cilju pružanja kvalitetnije pomo?i i zaštite socijalno ugroženom stanovništvu.

Predstavnici“Merhameta” su ovom prilikom ?estitali gradona?elniku Imamovi?u na reizboru za mjesto gradona?elnika Tuzle i zahvalili se na dugogodišnjoj podršci i partnerstvu Grada Tuzla u realizaciji „Merhametovih“ projekata.

Delegacija „Merhameta“ posjetila je i na?elnika Op?ine Kalesija Jusufa ?avkunovi?a. Šahi? i Numi? su tokom sastakna naglasili da „Merhamet“ želi biti prisutniji i aktivniji u Kladnju te da, u partnerstvu sa op?inskim vlastima, znatno više pomogne gra?anima koji su u stanju socijalne potrebe. Zamolili su na?elnika ?avkunovi?a da op?ina Kladanja osigura adekvatne prostorije za Osnovni odbor „Merhameta“ Kladanj.

- Svima nam je poznato šta „Merhamet“ radi i kakav je njegov zna?aj. Zato ?ete uvijek imati moju podršku - poru?io je na?elnik ?avkunovi?.

Delegaciju „Merhameta“ primio je i novoizabrani na?elnik Op?ine Kalesija Sead Džafi?. Šahi? i Numi? su izrazili nadu da ?e saradnja „Merhameta“ i op?inskih vlasti u Kalesiji biti puno bolji te da ?e konkretnije podržati aktivnosti „Merhameta“ u ovom gradu, kao i nove projekte koje „Merhamet“ planira realizirati.

- Zadovoljstvo mi je sara?ivati s „Merhametom“. Imat ?ete moju punu podršku i nastojat ?emo pove?ati budžetsku podršku „Merhametu“ u Kalesiji - kazao je na?elnik Džafi?.

Sastanku je prisustvovao i novi sekretar Osnovnog odbora „Merhameta“ Kalesija, novinar Muhamed Berbi?.

 Kurtis MacDermid Womens Jersey
Go to top