Samo dan nakon katastrofe, porodicama ?iji su domovi uništeni uru?eni su paketi sa interventnom humanitarnom pomo?i. Ta pomo? se sastojala u hrani, odje?i, obu?i, posu?u, sredstvima za higijenu, posteljinama, dekama i krevetima.

Svaki paket, vrijedan po 260 KM, sadrži po 38 artikala, a vrijednost ukupne „Merhametove“ donacije iznosila je blizu 8.000 KM

 

Predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahi? sa saradnicima uru?io je pomo? svim ugroženim porodicama naselja Bare u Kaknju ?iji su domovi uništeni u klizištu. Samo dan nakon katastrofe, porodicama su uru?eni paketi sa interventnom humanitarnom pomo?i.

Svaki paket, vrijedan po 260 KM, sadrži po 38 artikala, a vrijednost ukupne donacije iznosila je blizu 8.000 KM.
- Pomo? je dostavljena nakon dogovora sa na?elnikom Op?ine Kakanj Nerminom Mandrom.

Odman nakon saznanja o nesre?i koja je zadesila naselje Bare u Kaknju, ja sam stupio u kontakt sa na?elnikom Mandrom i ponudio pomo? „Merhameta“. U razgovoru s njim došli smo do informacija o situaciji na terenu, o broju gra?ana kojima je uništena imovina i kojima je neophodna pomo?. Nakon toga, „Merhamet“ je pokrenuo aktivnosti o pripremanju paketa sa interventnom pomo?i. „Merhamet“ je u ovu akciju uklju?io sve svoje organizacione jedinice na podru?ju Bosne i Hercegovine - kazao je Šahi? nakon uru?enja pomo?i ugroženim kakanjskim porodicama.

Ta pomo? se sastojala u hrani, odje?i, obu?i, posu?u, sredstvima za higijenu, posteljinama, dekama i krevetima.

- Danas smo uru?ili urgentnu pomo? gra?anima Kaknja ugroženim klizištima. Kažem urgentnu pomo? zato što „Merhamet“ planira da sudbinu ovih ugroženih porodica prati sve dok ne steknu normalne uslove za stanovanje. Ina?e, cilj našeg dolaska u Kakanj nije bila samo dostavljanje interventne pomo?i, nego i upoznavanje sa situacijom na terenu, kako bismo vidjeli kakve su potrebe ugroženih gra?ana kako bi se „Merhamet“ i u narednom periodu mogao uklju?iti u obezbje?ivanju neophodne pomo?i za njih - kazao je Šahi?.

On je naglasio da ?e „Merhamet“ pratiti stanje na terenu i da ?e blagovremeno reagirati prema ukazanim potrebama.
- Koristim priliku da u ime „Merhameta“ i u svoje li?no ime izrazim suosje?anje sa svim porodicama ?iji su domovi uništeni u ovoj elementarnoj nepogodi, posebno porodici Samire Kova?evi? koja je izgubila život u kobnoj no?i kada je pokrenuto klizište u naselju Bare - kazao je Šahi?.

On je pozvao sve one koji žele pomo?i ugroženim kakanjskim porodicama da se uklju?e u „Merhametovu“ akciju.   

Tokom ove akcije potvr?ena je izuzetna saradnja „Merhameta“ sa na?elnikom Op?ine Kakanj Nerminom Mandrom i njegovim saradnicima. Na?elnik Mandra je zahvalio „Merhametu“ što je urgentno reagirao i što je me?u prvima u Bosni i Hercegovini ponudio pomo? nastradalom stanovništvu, koju je uru?io dan nakon katastrofe.

U realizaciji ove „Merhametove“ akcije na terenu pomogli su predstavnici Op?ine Kakanj Nermina Imamovi? i Sedin Karahodži?, a ovo je bila prva ve?a akcija za novog predsjednika Osnovnog odbora „Merhameta“ Kakanj Kemala Kari?a, koji je ovu funkciju preuzeo prije dva mjeseca.  

Akciju „Merhameta“ pratili su i doma?i mediji, me?u kojima i televizija N1, bosanski CNN.

 

Stipendije za u?enike

 

Predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahi? razgovarao je u Kaknju sa predstavnicima porodica ?iji su domovi uništeni u katastrofalnoj elementarnoj nepogodi.

- Roditeljima sam obe?ao da ?e „Merhamet“ nastojati da u narednom periodu pomogne da njihova djeca dobiju jednogodišnje stipendije iz „Merhametove“ fondacije za stipendiranje u?enika „Edah Be?irbegovi?“. Dakle, želimo da pomognemo djeci iz ugroženih porodica, odnosno roditeljima da obezbijedimo za njih stipendije za narednih godinu dana – kazao je Šahi?.

 

Ulica Prvog maja bila

je ulica strave i užasa

 

Ulica Prvog maja u kakanjskom naselju Bare u no?i 4. januara bila je ulica strave i užasa.

Klizište dugo oko 150 metara i 500 metara širine zatrpalo je tri stambena objekta sa ?lanovima dvije porodice. Klizište je usmrtilo 39-godišnju Samiru Kova?evi?, a dvije žene i dvije djevoj?ice, koje su satima bile zarobljene ispod ruševina, zadobile su lakše tjelesne povrede.

Nakon pokretanja klizišta, koje je ugrozilo živote 23 osobe, pojavila je provalija duboka oko 50 metara. Radi se o lokalitetu “Kamare“, u dijelu naselja Bare, koje je ugrozila takozvana “rudni?ka jalovina“, koja je na ovom mjestu odlagana prije pedesetak godina. Sedam baraka u kojima su živjele porodice je srušeno. Iz preventivnih razloga su evakuirani i ljudi iz obližnjih 14 baraka i nalaze kod rodbine ili u iznajmljenim stanovima.

 

 Donald Trump Authentic Jersey
Go to top